Festival Convener

Avatar

Pravin Rathore

Cultural Secretary

Avatar

Parag Parihar

Pronite Coordinator

Avatar

Rao Yaver

Avatar

Akash Dixit

Finance

Avatar

Aashutosh Mundra

Events & Management

Avatar

Manavdeep Singh

Avatar

Mradul Kumar

Corporate Relations

Avatar

Nitin Vijay

Public Relations

Avatar

Nairit Banerjee

Avatar

Shubham Upadhyay

Media Management

Avatar

Maanas Vohra

Branding

Avatar

Vipul Singhal

Hospitality and Travel

Avatar

Varun Sonagra

Avatar

Divija Palleti

Creatives

Avatar

Saksham Singh

Avatar

Siddharth Simharaju

Filming

Avatar

Piyush Gurnule

App Operations

Avatar

Sashank Mishra

Security

Avatar

Rohit Kumar

Web Operations

Avatar

Pradeep Gangwar

Avatar

Aswin VB

Avatar

Anupam Dagar